+48 608 486 428 sales@dentalvisiongroup.pl

Sklep

Przedstawiamy Państwu nasze obecne warunki handlowe.

Sklep on-line ruszy niebawem.

Zasady i warunki

1. ZAKRES I CEL OGÓLNYCH WARUNKÓW SKLEPU

Niniejsze Warunki mają na celu, wraz z formularzem zamówienia i innymi wymienionymi w nim przedmiotami, regulować warunki regulujące świadczenie Usługi Sklepu internetowego.

The Dental Vision Sp. z o. o. ma siedzibę przy ul. Belgardzkiej nr. 4/64, 02-793 Warszawa, Polska z numerem VAT PL 951 24 79 200.

Usługa polega na zapewnieniu, za pośrednictwem adresu www.dentalvisiongroup.pl dostępu do sklepu internetowego, oprócz dostarczenia informacji związanych z zestawem i / lub usługami, umożliwia użytkownikowi elektroniczne zamówienie produktów tam ujawnionych zgodnie z warunkami opisanymi w poniższych warunkach.

Zamówienia na produkty powinny składać użytkownicy w wieku powyżej 18 lat. Dane i informacje przekazywane przez użytkownika będą miały pełną moc prawną, uznając zakupy elektroniczne użytkownika i nie mogąc domagać się anuowania zamówienia z podowdu braku podpisu.

2. INFORMACJE O TREŚCI I TREŚĆ

Dental Vision zrobi wszystko, co możliwe, aby przedstawione informacje nie zawierały błędów typograficznych i były szybko poprawiane, gdy tylko się pojawią. Jeśli klient kupi produkt, który ma inne cechy, niż prezentowane on-line, ma prawo rozwiązać umowę kupna z prawnego punktu widzenia.

Dental Vision zrobi wszystko, co możliwe, aby wysłać wszystkie zamówione produkty, ale możliwe jest, że w niektórych przypadkach i z powodu przyczyn trudnych do kontrolowania przez Dental Vision, takich jak błędy ludzkie lub incydenty w systemach komputerowych, nie będzie możliwe dostarczenie żadnego z zamówionych produktów.

Jeśli jakikolwiek produkt nie będzie dostępny po złożeniu zamówienia, klient zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie. Wówczas otrzyma możliwość anulowania zamówienia ze zwrotem kosztów, jeśli dokonał odpowiedniej płatności.

Wszystkie informacje o cenach, specyfikacjach produktów, promocjach i usługach mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez Dental Vision.

3. WSZYSTKIE PRODUKTY SPRZEDAWANE W SKLEPIE ON-LINE SĄ ZGODNE Z PRAWEM POLSKIM.

3.1 Sklep ma odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jednak Dental Vision nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika i / lub osoby trzecie, z powodu opóźnień, przerw, błędów i zawieszenia komunikacji, które wynikają z czynników niezależnych od niego, w szczególności jakichkolwiek niedociągnięć lub awarii spowodowanych przez sieć komunikacyjną lub usługi komunikacyjne świadczone przez strony trzecie przez system komputerowy.

3.2 Zapytanie o dane i informacje w ramach tej usługi jest uważane za wykonane przez użytkownika, co powoduje rezygnację z odpowiedzialności Dental Vision, wynikającej z niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wykorzystania uzyskanych informacji.

3.3 Dental Vision nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, ponieważ nie można jej przypisać bezpośrednio lub pośrednio.

4. OBOWIĄZKI KONSUMENTA

4.1 Konsument zgadza się na:

  • Podanie danych osobowych i poprawnego adresu.
  • Nie używanie fałszywej tożsamości.
  • Przestrzeganie nałożonych limitów dotyczących składanych zamówień.

4.2 Jeśli jakiekolwiek dane są niepoprawne i z tego powodu występuje opóźnienie lub przetwarzanie zamówienia bądź dostawa nie jest możliwa, odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku, a Dental Vision nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Jeśli konsument naruszy niektóre z tych obowiązków, Dental Vision zastrzega sobie prawo do wyeliminowania przyszłych zakupów lub zablokowania dostępu do sklepu i anulowania dostawy jakichkolwiek produktów lub usług.

5. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

5.1 Żądanie konsumenta

Konsument może wpłynąć na anulowanie zamówienia, zwracając się do Dental Vision za pośrednictwem numeru telefonu lub e-maila, podając numer zamówienia, które zostanie przyjęte, pod warunkiem, że nie zostało jeszcze przetworzone. Po przetworzeniu Dental Vision spróbuje dostarczyć zamówienie. W celu anulowania użytkownik musi podać następujące dane Dental Vision:

  • Numer zamówienia.
  • Numer identyfikacji podatkowej, za pomocą którego składasz zamówienie i adres dostawy.

6. WADA PRODUKCYJNA

6.1 W przypadku wady produkcyjnej, to znaczy w przypadku wykrycia wad produktów, które nie są objęte odpowiednią gwarancją, użytkownik musi zwrócić produkt wraz z kopią faktury i formularzem „Wniosek o wymianę / zwrot produktu” w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury na następujący adres:

Dental Vision Sp. z o. o.

ul. Belgradzka nr 4/64

02-793 Warszawa, Polska

Jeśli użytkownik zdecyduje się na inne formy zwrotu, koszty dostawy będą jego obowiązkiem.

6.2 Do dokonania wymiany produktu klient musi upewnić się, że paczka jest kompletna, zawierająca wszystkie elementy, które są w doskonałym stanie.

6.3 W przypadku braku któregokolwiek z elementów wymienionych powyżej lub jeśli którykolwiek ze składników nie jest w doskonałym stanie, nie będzie możliwa wymiana, a produkt zostanie zwrócony klientowi ponownie.

7. GWARANCJA

7.1 Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są należycie certyfikowane przez odpowiednie instytucje międzynarodowe.

7.2 Sprzęt i akcesoria mają okres gwarancji określony przez producenta, który z prawnego punktu widzenia wynosi dwa (2) lata. Okres ten jest brany pod uwagę od daty wystawienia faktury na urządzenie i można go wykonać tylko po okazaniu poświadczenia gwarancji i / lub dowodu zakupu (faktury) należycie wypełnionego.

7.3 Produkty uważane poza produkty poza warunkami gwarancji, to produkty które przekroczyły okres określony przez producenta lub mają wady spowodowane nienormalnym zużyciem, niewłaściwą instalacją, zaniedbaniem, niewłaściwą obsługą i interwencjami technicznymi przez nieupoważniony personel.

7.4 Jeśli produkt lub sprzęt jest uszkodzony i jest objęty gwarancją, klient otrzyma taki sam nieuszkodzony produkt lub sprzęt na podstawie dowodu zakupu i / lub gwarancji na nasze usługi.

8. ZAWIESZENIE I WYŁĄCZENIE USŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO

8.1 Bez względu na wcześniejszą lub późniejszą komunikację, Dental Vision może w dowolnym momencie i według własnego uznania zaprzestać świadczenia usługi i / lub części usługi jednemu lub wszystkim użytkownikom.

8.2 Dental Vision zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia dostępu do usługi w następujących przypadkach:

8.2.1 Gdy użytkownik nie przestrzega warunków użytkowania, o których mowa w ust. 4 i innych, o których mowa w Warunkach Ogólnych.

8.2.2 Gdy Dental Vision zablokuje użytkownikowi dostęp do sklepu, po uprzednim zawiadomieniu z wyprzedzeniem 15 dni od daty rozwiązania umowy.

8.2.3 Zawieszenie lub zakończenie usługi przez Dental Vision zgodnie z powyższymi akapitami, następuję bez względu na prawo użytkownika lub strony do jakichkolwiek szkód lub innych rekompensat i Dental Vision nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest w żaden sposób obciążony za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z zawieszenia, odwołania lub anulowania usługi.

9. KOMUNIKACJA

9.1 Bez uszczerbku dla innych form komunikacji przewidzianych w Warunkach Ogólnych, powiadomienia użytkownika dotyczące usługi, w tym zmiany Warunków Ogólnych, mogą być wysyłane na adres e-mail, SMS lub kontakt telefoniczny.

9.2 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiej korespondencji i / lub powiadomień dotyczących sklepu internetowego na adres, numer kontaktowy i adres e-mail (e-mail) wymienione w procesie rejestarcji i zamawiania.

W dowolnym momencie użytkownik może poprosić o nieotrzymywanie tych komunikatów i / lub powiadomień za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez „Nie otrzymuj biuletynu” zapisanego na każdym biuletynie.

9.3 Ilekroć Dental Vision uzna to za konieczne do optymalizacji przeglądania lub poprawy warunków łączności, możesz zdalnie zmienić ustawienia sieci.

9.4 Bez uszczerbku dla powyższych  punktów oraz biorąc pod uwagę innowacyjny charakter usług i postęp technologiczny, Dental Vision może zmienić jego specyfikację techniczną, ilekroć uzna to za stosowne.

9.5 Dental Vision nie gwarantuje jednak, że użytkownik dokona jakichkolwiek aktualizacji i / lub ulepszeń usługi po swojej stronie.

10. REKLAMACJE

10.1 Użytkownik może zgłaszać wszelkie spory do arbitrażu i mediacji, które są lub mogą być prawnie ustanowione i złożyć skargę na działania lub zaniechania Dental Vision, które naruszają przepisy prawne mające zastosowanie do zakupu towarów.

10.2 Reklamacja musi zostać złożona nie później niż trzydzieści (30) dni od momentu, kiedy użytkownik powziął o tych faktach wiedzę i zostały one zarejestrowane w systemach informatycznych Dental Vision, które rozstrzygnie reklamację i powiadomi zainteresowaną osobę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania.

11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Umowa podlega prawu polskiemu.